the nine

  1. QueenB

    News Youth With You Results

    The group will be called The Nine Final Members: 1- Liu Yuxin (Xin Liu) 2- Yu Shixun (Esther Yu) 3- Xu Jiagi (Kiki) 4- Yu Yan 5- Xie Keyin (Shaking) 6- An Qi (Babymonster An) 7- Zhao Xiaotang 8- Kon Xueer (Snow Kong) 9- Lu Keran (K Lu)