wayzenni

  1. NeoSquare

    News WayV's fandom name revealed

    Wei = weishen Zhen = precious Ni = (cute) girl